Tượng Dê Kim Tiền Bằng Đồng

1,800,000

Trong các loài gia súc, dê là loài có ý nghĩa tinh thần phong phú, có giá trị hình tượng, là một biểu tượng văn hóa trong đời sống vật chất – tâm linh từ Đông sang Tây.

0795658777